RESEARCH

ליל

https://www.dropbox.com/s/75baco2x32c0mj0/TheMagicMatdvd.mp4?dl=0

רקע

o        מהפכת הדפוס, מהפכה הדיגיטלית, מהפכת המידע. מהפכת הידע – מתי?

o        בעידן הידע קל להגיע למידע / ללמוד משהו, אבל האם יעילות הלמידה של נושא כשלהו השתפרה? לא בטוח..

o        באיזה אופן דרך מסך שונה מקריאה ממודפס..?

o        כלים ויזואליים רבים משולבים היום בתהליכי הוראה ולמידה בתחומים שונים ובאופנים שונים.

o        למרות הכלים הרבים הקיימים חסרה הבנה דידקטית/פדגוגית לגביי התכונות השונות של ממשקי למידה.

מה אני רוצה לחקור?

o        השפעה של שימוש בתכונות טקסט בעת הצגת טקסט לימודי באמצעות מסך, על יעילות הלמידה בעזרת טקסט זה.

o        המחקר הנוכחי יבחן השפעה של שלושה שימושים אפשריים בוויזואליזציה של טקסט לימודי על זכירתו והבנתו על ידי הלומדים:

§         שימוש בגודל פונט לייצג היררכיה.

§         שימוש במיקום בחלל לייצוג מיקום בזמן – ציר הזמן.*1

§         שימוש בקהות הפונט על מנת לסמל נושאים בהם הייתי.

על פניו, נראה כי כל אחד משלושת הפרמטרים עלול להועיל ללמידה.. הרי הוויזואליזציה של פן זה או אחר של מידע חוסכת הסברים.. האמנם? ..מצד שני, אולי יש צד שני? אולי זה מבלבל עבור חלק מהלומדים.

נוסף על השאלה הדיכוטומית האם תורמים אופני שימוש אי אלו ללמידה, כן או לא – מעניין לברר באיזה אופן כל אחד מהשימושים משפיע על תפיסת הטקסט ולמידה בעזרתו.. כדי לנסות לברר שאלה רחבה יותר,  כיצד ליישם אלמנטים של מיפוי ידע (Knowledge Cartography) בהכנת חומרי הוראה למסך.

למה אני רוצה לחקור את זה? למה זה מעניין?

o        שימוש בכלים הדיגיטליים לקריאה ולמידה הולך ומתרחב ונדרש להתאים את הדידקטיקה של חומרי הלמידה הדיגיטליים על מנת להתאים לדור הלומדים החדש ובעיקר כדי לייעל את הלמידה בעזרתו.

o        צריך לחקור באיזו אופן ניתן לייעל את הלמידה בעזרת אלמנטים ויזואליים של הטקסט.

o        אפשר לחקור….

איך אני מתכננת לחקור את זה? מהם משתני המחקר?

מוצג ללומדים שיעור בעורך 20-40 דקות בו הם לומדים על 44 הצלמים של התקופה. הלמידה מתבססת על רשימה של 44 שמות הצלמים כאשר הרשימה תהיה ב-2 גרסאות:

·         הגרסה הקונבנציונלית

o        רשימה ממסופרת

·         גרסת ה-Zetta

o        שימוש בגודל פונט לצורך הצגת חשיבות

o        שימוש בקהות הצבע כדי לסמן מקומות בהם הייתי / למדתי

o        שימוש בשכבות ויזואליות להצגת מידע